Algemene Voorwaarden

 

 

Algemene voorwaarden

1.Toepasselijkheid

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Lockshop zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.

Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten t.b.v. Lockshop worden bedongen, worden evenzeer bedongen t.b.v. door Lockshop ingeschakelde tussenpersonen en andere derden. De overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Lockshop. Lockshop is gerechtigs bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Lockshop dit mede binnen tien werkdagen na ontvangst van de bestelling.

2.Prijzen/aanbiedingen

Alle aanbiedingen van Lockshop zijn vrijblijvend en Lockshop behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

Alle prijzen zijn vermeld in euro’s, incl. BTW en excl. verzendkosten.

3. Retourzendingen

Alle artikelen kunnen binnen 14 dagen na ontvangst zonder opgaaf van redenen worden geretourneerd. Het door u reeds betaalde bedrag zal in dat geval binnen 21 dagen gerestitueerd worden. Hierbij geldt echter nadrukkelijk dat de artikelen in ongeschonden staat en indien redelijkerwijs mogelijk in de originele verpakking bij Lockshop worden afgeleverd.. dit conform de Wet Verkoop op Afstand. Indien dit aspect niet in acht wordt genomen, kunnen wij de artikelen helaas niet terugnemen en de betaling niet ongedaan maken. De verzendkosten zijn voor uw rekening.

U bent verplicht te controleren of de bij u thuis bezorgde artikelen voldoen aan de bestelling. Indien dit niet het geval is dan kunt u dit binnen 7 dagen melden per email aan Lockshop o.v.v. een duidelijke uiteenzetting waarom het artikel niet voldoet. Lockshop zal het artikel vervangen of uw betaling ongedaan maken indien is aangetoond dat u het artikel niet accepteert op gegronde redenen.

In het uitzonderlijke geval dat u een artikel wordt toegezonden dat niet voldoet aan de bestelling behoudt Lockshop zich het recht voor het artikel te vervangen door een nieuw exemplaar of het betaalde bedrag te retourneren. Lockshop neemt in dit geval de retour verzendkosten voor haar rekening.

Indien u iets terug stuurt volg dan deze stappen: stuur een email naar Lockshop en volg de aanwijzingen die volgen. Verpak de artikelen dusdanig dat beschadiging wordt vermeden.

Er zal alleen worden teruggestort op de originele rekening, die ook werd gebruikt om de bestelling te betalen. Ongefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd.

4.Betalingen

Betalingen geschieden via vooruitbetaling of via iDeal.

5.Levering

De door Lockshop opgegeven levertijden zijn indicatief. Overschrijding van genoemde leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding. Indien echter de leveringstermijn de termijn van 30 dagen overschrijdt, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Reeds betaalde bedragen zullen in dat geval binnen 30 dagen door Lockshop worden teruggestort.

6.Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van de geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Lockshop verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds vanaf het moment van de aflevering op u over.

7.Garantie

De garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk recht waarbij wij in geval van gebreken de producten desgewenst eerst omruilen of repareren. Als een product niet kan worden gerepareerd of als het omgeruilde product eveneens gebreken vertoont, kunt u de producten retournerentegen restitutie van het volledige aankoopbedrag. Het is ook mogelijk dat u de producten behoudt en een gedeelte van het aankoopbedrag retour ontvangt.

8.Elektronische communicatie en bewijs

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Lockshop dan wel door u ingeschakelde derden is Lockshop niet aansprakelijk  tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van Lockshop.

De administratie van Lockshop geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met u in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.

9.Overmacht

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Lockshop in het geval van overmacht het recht om naar eigen keuze de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Lockshop gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Onder overmacht wordt verstaan ieder tekortkoming welke niet aan Lockshop kan worden toegerekend omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

10.Diversen

Indien een of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Lockshop in strijd mocht zijn met enig toepasselijk wetsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Lockshop vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergalijkbare bepaling.

Lockshop is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling gebruik te maken van derden.

11.Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.